Ochrona danych osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

  1. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie Użytkownik/Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez Sprzedającego/Usługodawcę świadczonych usług.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego dawthale.pl jest spółka Daw Thale Sp. z o.o. Sp. K. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637802, NIP 8971828823, REGON 365435956, kapitał zakładowy: 5000 PLN, kapitał wpłacony: 5000 PLN.
  3. Dane osobowe Użytkownika/Kupującego przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1422).
  4. Sprzedający/Usługodawca oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w tym Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do rejestracji Użytkownika lub złożenia zamówienia w sklepie internetowym dawthale.pl
  6. Użytkownik/Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego dawthae.pl
  8. W przypadku Kupującego, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, jego dane osobowe zostaną udostępnione wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedającego.
  9. W przypadku Kupującego, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności kartą kredytową, jego dane osobowe zostaną udostępnione wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym dawthale.pl
  10. Sprzedający/Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika/Kupującego korzystającego ze sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Użytkownika/Kupującego nie będącego Konsumentem Sprzedający/Usługodawca może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz NIP lub REGON.