Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego www.dawthale.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników i Kupujących w Sklepie internetowym.

 

I. Przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.dawthale.pl jest spółka Daw Thale Sp. z o.o. Sp. K. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637802, NIP 8971828823, REGON 365435956, kapitał zakładowy: 5000 PLN, kapitał wpłacony: 5000 PLN.
 1. Dane osobowe Użytkownika/Kupującego przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1422).
 2. Sprzedający/Usługodawca oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w tym Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 

II. Cel i zakres przetwarzania danych oraz odbiorcy danych.

 

 1. Dane osobowe Użytkownika/Kupującego mogą być przetwarzane w celu:
  • zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto Użytkownika)
  • marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Sprzedającego/Usługodawcy.
 2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. W przypadku Kupującego, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, jego dane osobowe zostaną udostępnione wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedającego.
 4. W przypadku Kupującego, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności kartą kredytową, jego dane osobowe zostaną udostępnione wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.
 5. Sprzedający/Usługodawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczących Użytkownika/Kupującego osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem sklepu internetowego, jak również w celu związanym z dochodzeniem roszczeń lub ochroną przed roszczeniami dotyczącymi korzystania ze sklepu internetowego.
 6. Sprzedający/Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika/Kupującego korzystającego ze sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
 7. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w Sklepie internetowym.

 

III. Podstawa przetwarzania danych.

 

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Kupującego jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych na stronie sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia Usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika/Kupującego jest konieczność realizacji umowy, której Użytkownik/Kupujący jest stroną lub podjęcie na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych) lub prawnie usprawiedliwiony cel Usługodawcy/Sprzedającego (art. 23 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych – tj. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych).

 

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 

 1. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Użytkownik/Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych zbiorach danych.
 4. Użytkownikowi/Kupującemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadku wymienionym w art. 23 ust.1 pkt 5 Ustawy o ochronie danych osobowych tj. przetwarzania danych w celach marketingowych.

 

V. Cookies

 

 1. Usługodawca/Sprzedający wykorzystuje pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka), które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika/Kupującego w celu uzyskiwania danych o korzystaniu ze sklepu internetowego przez Użytkownika/Kupującego.
 2. Pliki cookies umożliwiają m.in.:
  • utrzymanie sesji Użytkownika/Kupującego po zalogowaniu, dzięki czemu brak jest konieczności odrębnego logowania na każdej podstronie sklepu;
  • dostosowanie treści sklepu internetowego do potrzeb i zainteresowań Użytkownika/Kupującego;
  • sporządzanie statystyk odwiedzin sklepu;
  • tworzenie ankiet internetowych i zabezpieczanie ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 3. Informacje uzyskiwane dzięki plikom typu cookie obejmują m.in. nazwę dostawcy usług internetowych, adres IP Użytkownika/Kupującego, kraj pochodzenia, z którego Użytkownicy/Kupujący łączą się ze Sklepem.
 4. W ramach sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika/Kupującego.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika/Kupującego. Użytkownik/Kupujący może w każdej chwili usunąć pliki typu cookie przechowywane w jego urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej (również w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu pozwalającym na dostęp do Internetu). Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 6. Usługodawca/Sprzedający informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

 

VI. Zmiana polityki prywatności

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Usługodawcę/Sprzedającego poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie sklepu internetowego.
 2. Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 01.01.2017.