Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego DAW THALE

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego DAW THALE, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym DAW THALE, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za zamówione produkty, dostawy zamówienia, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania rozpatrywania reklamacji.

 

2. Sklep Internetowy DAW THALE działający pod adresem www.dawthale.pl prowadzony jest przez DAW THALE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 40/13, 50-033 Wrocław, NIP 897-182-88-23, KRS 0000637802 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

 

3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie www.dawthale.pl, oraz na https://www.facebook.com/dawthale.natural.asian.cosmetics/.

 

4. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

a) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.dawthale.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Daw Thale Spółka z ograniczoną działalnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 40/13, 50-033 Wrocław, NIP 897-182-88-23, KRS 0000637802, adres e mail: kontakt@dawthale.pl

b) Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień oraz przetwarzania w celach marketingowych.

c) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim DAW THALE skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy na adres wskazany przez Klienta.

d) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

e) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym.

f) Konsument – osoba fizyczna dokonującą z DAW THALE z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 40/13, 50-033 Wrocław, NIP 897-182-88-23, KRS 0000637802 czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

g) Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

h) Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, itp.

i) Realizacja zamówienia- dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

j) Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

 

5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego DAW THALE, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego DAW THALE oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

 

komputer stacjonarny lub urządzenie przenośne, przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome itp.), klawiatura i myszka lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

6. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego DAW THALE, zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

7. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego DAW THALE, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego DAW THALE, lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

8. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego DAW THALE do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego DAW THALE, jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez uprzedniej zgody DAW THALE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu.

 

9. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest między DAWTHALE a Użytkownikiem po wypełnieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego w Witrynie, założeniu Konta Klienta oraz potwierdzeniu przez Klienta rejestracji i aktywowaniu konta poprzez kliknięcie na linku aktywującym Konto Klienta przesłanym wiadomością e-mail do Klienta przez DAW THALE.

 

a). Umowa ta zawierana jest na czas nieoznaczony.

b). Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Strony przed rozwiązaniem takiej umowy (o ile wynika to z treści lub celu takich praw) oraz postanowień poniższych.

c). Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną usuwając samodzielnie konto lub zgłaszając do DAW THALE żądanie usunięcia Konta Klienta. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta DAW THALE rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni od dnia zgłoszenia żądania usunięcia konta.

d). DAW THALE może z ważnych przyczyn rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za 14-dniowym wypowiedzeniem poprzez złożenie oświadczenia w postaci elektronicznej o wypowiedzeniu umowy przesłanego na adres e-mail Użytkownika. Ważnymi przyczynami w rozumieniu zdania poprzedniego są:

 1. planowanie przez DAW THALE ograniczenia zakresu świadczenia usług lub sprzedaży towarów lub planowania zakończenia świadczenia usług lub sprzedaży towarów,
 2. wystąpienie okoliczności faktycznych lub prawnych (w tym zmiany przepisów) skutkujących powstaniem utrudnień w świadczeniu przez DAW THALE usług lub utrudnień przy sprzedaży przez DAW THALE towarów,
 3. wprowadzenie przez kontrahentów DAW THALE nowych warunków świadczenia usług skutkujących powstaniem po stronie DAW THALE znacznych utrudnień w świadczeniu usług lub sprzedaży towarów na dotychczasowym poziomie lub w dotychczasowym zakresie,

e). DAW THALE może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za 7-dniowym poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik:

 1. naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu,
 2. podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych przez DAW THALE,
 3. podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionej ingerencji w Witrynę, Sklep Internetowy lub inne zasoby DAW THALE dostępne w internecie,
 4. dokonywał lub dokonuje czynności niezgodnych z prawem za pośrednictwem Serwisu,
 5. działał lub działa na szkodę DAW THALE,
 6. podał podczas rejestracji nieprawdziwe dane,
 7. naruszył lub narusza prawa własności intelektualnej przysługujące DAW THALE, w szczególności przysługujące DAW THALE majątkowe prawa autorskie
 8. DAW THALE ma prawo zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowienia lub postanowień niniejszego Regulaminu po bezskutecznym upływie 2 dni roboczych od wezwania przez DAW THALE do zaprzestania takiego naruszenia lub naruszeń.

 

10. DAW THALE nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. brak dostępu do Witryny lub trudności w korzystaniu z niej, a także konsekwencje wynikające z powyższego braku dostępu lub trudności w korzystaniu z powodu:
  1. siły wyższej oraz z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik lub osoby trzecie, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność,
  2. problemów technicznych występujących w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik,
 2. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika,
 3. szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet wynikające z okoliczności nie leżących po stronie DAW THALE, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami lub innymi złośliwymi albo szkodliwymi programami.

 

 1. DAW THALE oświadcza, że sprzedawane w sklepie internetowym produkty są wolne od wad.
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

 

§2 Rejestracja i logowanie

 

1. Do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym DAW THALE nie jest konieczne dokonanie rejestracji.

 

2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 

3. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej wybrać zakładkę „Zaloguj się”, a następnie kliknąć „Rejestracja” wypełnić formularz rejestracyjny podając wymagane dane. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „zarejestruj”.

 

4. Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym DAW THALE. Niepodanie wymaganych danych może zablokować czynność, której dane te dotyczyły.

 

5. Późniejsze logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez użycie loginu wybranego przy tworzeniu konta oraz hasła, które użytkownik wprowadził w formularzu rejestracyjnym.

 

6. Korzystając z usług DAW THALE Klient akceptuje zasady zawarte w Regulaminie

 

7. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez DAW THALE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu w celach związanych z realizacją sprzedaży. DAW THALE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Klientów.

 

§3 Składanie zamówień

 

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym DAW THALE można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 

2. Klient składa zamówienie poprzez wskazanie na stronie DAW THALE produktu, którym jest zainteresowany i uruchomienie linku ukrytego pod polem „do koszyka”. Następie Klient potwierdza gotowość do zakupu klikając w widoku koszyka przycisk „dalej”, następnie wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać: a) wyboru zamawianych towarów lub usług oraz ich ewentualnej specyfikacji, b) adresu dostawy, c) wyboru sposobu płatności; d) domyślną formą udokumentowania transakcji jest paragon fiskalny.

 

3. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep Internetowy DAW THALE zawiadomi o tym fakcie Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Klient będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

 

4. Konsument przed złożeniem zamówienia jest informowany na stronie Sklepu Internetowego DAW THALE o:

 

 1. głównych cechach świadczenia; z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się ze Sklepem,
 2. danych identyfikujących sprzedawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany,
 3. adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą,
 4. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;
  e) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach,
 5. sposobie i terminie zapłaty,
 6. sposobie i terminie spełnienia świadczenia oraz stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji,
 7. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także linku do wzoru formularza odstąpienia od umowy,
 8. kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą,
 9. obowiązku dostarczenia rzeczy bez wad.

 

5. Konsument jest zobowiązany przed złożeniem zamówienia wyraźnie potwierdzić, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

6. Potwierdzenie, o którym mowa w ustępie 5 powyżej następuje poprzez kliknięcie w ikonę „kupuję i płacę”.

 

7. Po złożeniu zamówienia na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca zawarcie umowy na odległość.

 

§4 Formy płatności i dostawy

 

1. Na stronie Sklepu Internetowego DAW THALE zamieszczona jest przy każdym oferowanym produkcie cena brutto. Cena jest podawana w złotych polskich i nie zawiera informacji na temat kosztów przesyłki.

 

2. Oferta oraz ceny produktów ważne są do wyczerpania zapasów lub upłynięcia terminu obowiązywania oferty.

 

3. Klient może zapłacić za zamówienie:

  1. dokonując przelewu tradycyjnego,
  2. korzystając z usługi PayU

 

4. Zamówienie z DAW THALE jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

5. Cena za dostawę wynosi 13 zł. Jeżeli Klient dokonał w Sklepie Internetowym zakupu na kwotę powyżej 200zł koszt dostawy ponosi Sprzedawca.

 

§5 Realizacja zamówień

 

1. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18.

 

2. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty. DAW THALE zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w dłuższym niż 48 h terminie, o czym Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

 

3. Zamówienie zagraniczne jest realizowane w terminie od 2 do 14 dni roboczych.

 

4. Zamówienia składane w PLN są realizowane tylko na terenie Polski.

 

§6 Warunki reklamacji

 

  1. Reklamacje należy składać poprzez formularz dostępny na stronie www.dawthale.pl
   2. Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu Internetowego DAW THALE reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem podanym w ustępie 1 powyżej.
  2. Sklep Internetowy DAW THALE rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu z uwzględnieniem zapisu w ustępie 4 punktu 6 niniejszego Regulaminu.
   4. Sklep Internetowy DAW THALE ma możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w celu oceny, czy zwracany towar nie został uszkodzony i czy nie stracił swojej wartości.
   5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sklep Internetowy DAW THALE naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§7 Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta. 

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1.  dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1.  obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
   2.  polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór zawarty jest pod adresem www.dawthale.pl
 4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać listem poleconym na adres określony w §1 ustęp niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku wysłania przez DAW THALE niekompletnego albo niezgodnego z zamówieniem towaru, koszty transportu ponosi Sklep Internetowy DAW THALE.
 8. Zwrot ewentualnej przedpłaty zostaje uiszczony w przeciągu 3 dni od momentu przyjęcia towaru w Sklepie Internetowym DAW THALE. Zwrot pieniędzy za towar odbywa się przelewem na konto Klienta, po potwierdzeniu danych z zamówienia.
 9. Sklep Internetowy DAW THALE nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep Internetowy DAW THALE nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych  lub błędnego numeru konta.
 10. Konsument  ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie DAW THALE zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.
 11. Konsument,  który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Kurier ma obowiązek pojawić się w miejscu dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania i kompletu oryginalnych oznakowań reklamowanego towaru.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest produkt kosmetyczny dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§8 Polityka prywatności

 

 1. Klient  oświadcza, że jego dane podawane podczas procesu rejestracji są prawdziwe.
 2. Konto Klienta zawiera dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Klient powinien niezwłocznie zaktualizować swój profil.
 3. Klient  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych formularzu rejestracyjnym w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży. Każde inne wykorzystanie danych osobowych Kupującego wymaga jego odrębnej zgody.
 4. Klient może w każdej chwili usunąć swoje konto ze sklepu DAW THALE, w tym celu należy napisać maila na adres kontakt@dawthale.pl w temacie wpisując „usuń”. Mail z prośbą o usunięcie konta musi być wysłany z adresu podanego podczas rejestracji.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie DAW THALE jest DAW THALLE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 40/13, 50-033 Wrocław. Każdy zarejestrowany Kupujący ma zapewnione prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupełniania i usunięcia.
 6. Internetowa przeglądarka stosowana przez Kupującego może być wyposażona w opcję przechowywania plików tekstowych (ang. „cookies”), które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go „rozpoznać” przy ponownym połączeniu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji oraz ułatwiające aktywne korzystanie z wszystkich usług dostępnych w ramach serwisu bez konieczności każdorazowego logowania. Zawartość plików „cookies” nie daje możliwości identyfikacji danego użytkownika. Za pomocą plików „cookies” nie są również przetwarzane ani przechowywane dane osobowe, „cookies” w żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 7. DAW THALE przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu: a) utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu); b) tworzenia statystyk oglądalności.
 8.  Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcje przyjmowania cookies, co jednak może wpłynąć na funkcjonalność DAW THALE

 

§ 9 – Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 

 1. Korzystanie z Witryny i usług świadczonych drogą elektroniczną dokonywane jest poprzez sieć Internet, co łączy się z ryzykiem występującym przy korzystaniu z tej sieci.
 2. Ryzyka związane z korzystaniem z internetu polegają między innymi na możliwości wprowadzenia do urządzenia podłączonego do internetu oprogramowania mogącego wyrządzać szkody, takie jak min. „wirusy”, „robaki” i „konie trojańskie”. W związku z powyższym wskazane jest, aby Użytkownik posiadał aktualne oprogramowanie przeciwdziałające tego rodzaju zagrożeniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroniące urządzenia przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich (tzw. firewall).
 3. Zagrożenie stanowią również działania osób trzecich dążących do uzyskania nieuprawnionego dostępu do urządzeń i danych bez wiedzy i wbrew woli Użytkownika. Celem zapobieżenia tego rodzaju działaniom zaleca się zachowanie w ścisłej poufności hasła umożliwiającego dostęp do Konta Klienta.

 

§ 10- Prawa autorskie

 

  1. Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne (logo, zdjęcia, treści) umieszczone w tym serwisie są własnością naszej firmy. Są chronione prawem autorskim, które przysługuje DAW THALE.
  2. Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność DAW THALE i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631) z poźn.zm., tekst jednolity z 2006). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody (podać nazwę firmy).
  3. Bez zgody autora (DAW THALE) zabronione jest m.in. powielanie treści, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
  4. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§11 Postanowienia końcowe

 

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego DAW THALE nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.
 2. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronach sklepu internetowego DAW THALE, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 3. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego DAW THALE towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 4. Sklep Internetowy DAW THALE nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Sklep Internetowy DAW THALE nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 7. Właściciel sklepu jest producentem (wprowadzającym do obrotu na teren RP) sprzedawanych przez siebie produktów.
 8. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć, kopiowanie strony w całości lub jej elementów bez pisemnej zgody właściciela sklepu DAW THALE jest zabronione i może rodzić stosowne konsekwencje prawne.
 9. Sklep Internetowy DAW THALE zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy DAW THALE, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego DAW THALE Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 10.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.01.2017.