Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego DAW THALE

 

搂1 Postanowienia og贸lne

 

1. Niniejszy regulamin okre艣la zasady korzystania ze Sklepu Internetowego DAW THALE, sk艂adania zam贸wie艅 na produkty dost臋pne w聽Sklepie Internetowym DAW THALE, dostarczania zam贸wionych produkt贸w Klientowi, uiszczania przez Klienta op艂aty za zam贸wione produkty, dostawy zam贸wienia, uprawnienia Klienta do anulowania zam贸wienia i odst膮pienia od umowy oraz zasady sk艂adania rozpatrywania reklamacji.

 

2. Sklep Internetowy DAW THALE dzia艂aj膮cy pod adresem www.dawthale.pl prowadzony jest przez DAW THALE Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp贸艂ka komandytowa z siedzib膮 przy ul. Marsz. J. Pi艂sudskiego 40/13, 50-033 Wroc艂aw, NIP 897-182-88-23, KRS 0000637802 zarejestrowan膮 przez S膮d Rejonowy we Wroc艂awiu.

 

3. Sklep prowadzi sprzeda偶 towar贸w za po艣rednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i聽us艂ugach Sklep zamieszcza na stronie www.dawthale.pl, oraz na https://www.facebook.com/dawthale.natural.asian.cosmetics/.

 

4. Okre艣lenia u偶yte w niniejszym regulaminie oznaczaj膮:

 

a) Sklep Internetowy 鈥 sklep dzia艂aj膮cy pod adresem www.dawthale.pl, w kt贸rym jego u偶ytkownicy mog膮 za po艣rednictwem Internetu dokonywa膰 zakup贸w produkt贸w oferowanych przez Daw Thale Sp贸艂ka z ograniczon膮 dzia艂alno艣ci膮 Sp贸艂ka komandytowa z聽siedzib膮 przy ul. Marsz. J. Pi艂sudskiego 40/13, 50-033 Wroc艂aw, NIP 897-182-88-23, KRS 0000637802, adres e聽mail: kontakt@dawthale.pl

b) Baza Sklepu Internetowego 鈥 baza zawieraj膮ca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towar贸w, kt贸re s膮 oferowane w聽Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane s膮 r贸wnie偶 dane na temat Klient贸w korzystaj膮cych ze Sklepu Internetowego s艂u偶膮ce do realizacji sk艂adanych przez nich zam贸wie艅 oraz przetwarzania w celach marketingowych.

c) Czas realizacji zam贸wienia 鈥 czas, w jakim DAW THALE skompletuje zam贸wienie i聽przeka偶e je do wys艂ania przewo藕nikowi realizuj膮cemu wybran膮 przez Klienta form臋 dostawy na adres wskazany przez Klienta.

d) Dni robocze 鈥 wszystkie dni tygodnia od poniedzia艂ku do pi膮tku, z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

e) Klient 鈥 osoba fizyczna posiadaj膮ca pe艂n膮 lub ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸ra na zasadach okre艣lonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowa艂a si臋 w聽Sklepie Internetowym.

f) Konsument – osoba fizyczna dokonuj膮c膮 z DAW THALE z siedzib膮 przy ul. Marsz. J. Pi艂sudskiego 40/13, 50-033 Wroc艂aw, NIP 897-182-88-23, KRS 0000637802 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

g) Konto Klienta – baza zawieraj膮ca dane Klienta s艂u偶膮ce do realizacji sk艂adanych zam贸wie艅, histori臋 zam贸wie艅, preferencje klienta dotycz膮ce wybranych funkcjonalno艣ci sklepu, dane dotycz膮ce wp艂at i nadp艂at z tytu艂u zam贸wie艅.

h) Koszyk 鈥 element Sklepu Internetowego, za pomoc膮 kt贸rego Klient precyzuje szczeg贸艂y zam贸wienia takie jak: ilo艣膰 produkt贸w, adres dostawy, dane do faktury, spos贸b p艂atno艣ci, itp.

i) Realizacja zam贸wienia- dostarczenie zam贸wionych produkt贸w do Klienta.

j) Strona produktowa 鈥 strona w聽Sklepie Internetowym, na kt贸rej przedstawione s膮 informacje na temat produktu.

 

5. Do korzystania ze Sklepu Internetowego DAW THALE, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu Internetowego DAW THALE oraz sk艂adania zam贸wie艅 na produkty, niezb臋dny jest:

 

komputer stacjonarny lub urz膮dzenie przeno艣ne, przegl膮darka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome itp.), klawiatura i myszka lub inne urz膮dzenie wskazuj膮ce, umo偶liwiaj膮ce poprawne wype艂nienie formularzy elektronicznych oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

6. Klient jest uprawniony i zobowi膮zany do korzystania ze Sklepu Internetowego DAW THALE, zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

7. Klient zobowi膮zany jest do powstrzymywania si臋 od jakiejkolwiek aktywno艣ci, kt贸ra mog艂aby zak艂贸ci膰 prawid艂owe funkcjonowanie Sklepu Internetowego DAW THALE, w tym w szczeg贸lno艣ci od jakiegokolwiek ingerowania w zawarto艣膰 Sklepu Internetowego DAW THALE, lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym.

 

8. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego DAW THALE do cel贸w innych ni偶 jego przeznaczenie, w tym w szczeg贸lno艣ci rozsy艂anie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego DAW THALE, jakiejkolwiek dzia艂alno艣ci komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez uprzedniej zgody DAW THALE Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp贸艂ka komandytowa z siedzib膮 we Wroc艂awiu.

 

9. Umowa na 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 zawierana jest mi臋dzy DAWTHALE a聽U偶ytkownikiem po wype艂nieniu przez Klienta formularza rejestracyjnego w Witrynie, za艂o偶eniu Konta Klienta oraz potwierdzeniu przez Klienta rejestracji i aktywowaniu konta poprzez klikni臋cie na linku aktywuj膮cym Konto Klienta przes艂anym wiadomo艣ci膮 e-mail do Klienta przez DAW THALE.

 

a). Umowa ta zawierana jest na czas nieoznaczony.

b). U偶ytkownik mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w ka偶dym czasie i bez podania przyczyn, z zastrze偶eniem zachowania praw nabytych przez Strony przed rozwi膮zaniem takiej umowy (o ile wynika to z tre艣ci lub celu takich praw) oraz postanowie艅 poni偶szych.

c). U偶ytkownik rozwi膮zuje umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 usuwaj膮c samodzielnie konto lub zg艂aszaj膮c do DAW THALE 偶膮danie usuni臋cia Konta Klienta. W聽przypadku zg艂oszenia 偶膮dania usuni臋cia konta DAW THALE rozwi膮zanie umowy nast臋puje po up艂ywie okresu wypowiedzenia wynosz膮cego 14 dni od dnia zg艂oszenia 偶膮dania usuni臋cia konta.

d). DAW THALE mo偶e z wa偶nych przyczyn rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 za 14-dniowym wypowiedzeniem poprzez z艂o偶enie o艣wiadczenia w postaci elektronicznej o wypowiedzeniu umowy przes艂anego na adres e-mail U偶ytkownika. Wa偶nymi przyczynami w rozumieniu zdania poprzedniego s膮:

 1. planowanie przez DAW THALE ograniczenia zakresu 艣wiadczenia us艂ug lub sprzeda偶y towar贸w lub planowania zako艅czenia 艣wiadczenia us艂ug lub sprzeda偶y towar贸w,
 2. wyst膮pienie okoliczno艣ci faktycznych lub prawnych (w tym zmiany przepis贸w) skutkuj膮cych powstaniem utrudnie艅 w 艣wiadczeniu przez DAW THALE us艂ug lub utrudnie艅 przy sprzeda偶y przez DAW THALE towar贸w,
 3. wprowadzenie przez kontrahent贸w DAW THALE nowych warunk贸w 艣wiadczenia us艂ug skutkuj膮cych powstaniem po stronie DAW THALE znacznych utrudnie艅 w 艣wiadczeniu us艂ug lub sprzeda偶y towar贸w na dotychczasowym poziomie lub w dotychczasowym zakresie,

e). DAW THALE mo偶e rozwi膮za膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 za 7-dniowym poprzez o艣wiadczenie w postaci elektronicznej wys艂ane za po艣rednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres e-mail U偶ytkownika w przypadku gdy U偶ytkownik:

 1. naruszy艂 lub narusza postanowienia Regulaminu,
 2. podejmowa艂 lub podejmuje dzia艂ania, kt贸re zagra偶aj膮 bezpiecze艅stwu danych zgromadzonych przez DAW THALE,
 3. podj膮艂 lub podejmuje pr贸b臋 nieuprawnionej ingerencji w Witryn臋, Sklep Internetowy lub inne zasoby DAW THALE dost臋pne w internecie,
 4. dokonywa艂 lub dokonuje czynno艣ci niezgodnych z prawem za po艣rednictwem Serwisu,
 5. dzia艂a艂 lub dzia艂a na szkod臋 DAW THALE,
 6. poda艂 podczas rejestracji nieprawdziwe dane,
 7. naruszy艂 lub narusza prawa w艂asno艣ci intelektualnej przys艂uguj膮ce DAW THALE, w聽szczeg贸lno艣ci przys艂uguj膮ce DAW THALE maj膮tkowe prawa autorskie
 8. DAW THALE ma prawo zaprzesta膰 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez U偶ytkownika postanowienia lub postanowie艅 niniejszego Regulaminu po bezskutecznym up艂ywie 2 dni roboczych od wezwania przez DAW THALE do zaprzestania takiego naruszenia lub narusze艅.

 

10. DAW THALE nie ponosi odpowiedzialno艣ci za:

 1. brak dost臋pu do Witryny lub trudno艣ci w korzystaniu z niej, a tak偶e konsekwencje wynikaj膮ce z powy偶szego braku dost臋pu lub trudno艣ci w korzystaniu z powodu:
  1. si艂y wy偶szej oraz z przyczyn, za kt贸re odpowiedzialno艣膰 ponosi U偶ytkownik lub osoby trzecie, za kt贸re U偶ytkownik ponosi odpowiedzialno艣膰,
  2. problem贸w technicznych wyst臋puj膮cych w sprz臋cie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z kt贸rych korzysta U偶ytkownik,
 2. jakiekolwiek szkody wynikaj膮ce z niezgodnych z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu dzia艂a艅 U偶ytkownika,
 3. szkody poniesione przez U偶ytkownika spowodowane zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w sieci Internet wynikaj膮ce z okoliczno艣ci nie le偶膮cych po stronie DAW THALE, w szczeg贸lno艣ci w艂amaniami do systemu U偶ytkownika, przej臋ciami hase艂 przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu U偶ytkownika wirusami lub innymi z艂o艣liwymi albo szkodliwymi programami.

 

 1. DAW THALE o艣wiadcza, 偶e sprzedawane w聽sklepie internetowym produkty s膮 wolne od wad.
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie maj膮 na celu wy艂膮cza膰 ani ogranicza膰 jakichkolwiek praw Kupuj膮cego b臋d膮cego jednocze艣nie Konsumentem w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 鈥 Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przys艂uguj膮cych mu na mocy bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W przypadku niezgodno艣ci postanowie艅 niniejszego Regulaminu z powy偶szymi przepisami, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy

 

搂2 Rejestracja i logowanie

 

1. Do dokonywania zakup贸w w Sklepie Internetowym DAW THALE nie jest konieczne dokonanie rejestracji.

 

2. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie si臋 i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

 

3. W celu dokonania rejestracji nale偶y na stronie internetowej wybra膰 zak艂adk臋 鈥瀂aloguj si臋鈥, a聽nast臋pnie klikn膮膰 „Rejestracja” wype艂ni膰 formularz rejestracyjny podaj膮c wymagane dane. Po wype艂nieniu formularza rejestracyjnego nale偶y uruchomi膰 link ukryty pod polem 鈥瀦arejestruj鈥.

 

4. Podanie danych osobowych jest konieczne dla realizacji zam贸wie艅 sk艂adanych przez Klienta w聽Sklepie Internetowym DAW THALE. Niepodanie wymaganych danych mo偶e zablokowa膰 czynno艣膰, kt贸rej dane te dotyczy艂y.

 

5. P贸藕niejsze logowanie do Sklepu Internetowego odbywa si臋 poprzez u偶ycie loginu wybranego przy tworzeniu konta oraz has艂a, kt贸re u偶ytkownik wprowadzi艂 w formularzu rejestracyjnym.

 

6. Korzystaj膮c z us艂ug DAW THALE Klient akceptuje zasady zawarte w Regulaminie

 

7. Dokonuj膮c rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie tych danych przez DAW THALE Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp贸艂ka komandytowa z聽siedzib膮 we Wroc艂awiu w celach zwi膮zanych z realizacj膮 sprzeda偶y. DAW THALE Sp贸艂ka z聽ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp贸艂ka komandytowa z siedzib膮 we Wroc艂awiu nie sprzedaje i聽nie udost臋pnia osobom trzecim danych osobowych Klient贸w.

 

搂3 Sk艂adanie zam贸wie艅

 

1. Zam贸wienia w Sklepie Internetowym DAW THALE mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋 7 dni w聽tygodniu.

 

2. Klient sk艂ada zam贸wienie poprzez wskazanie na stronie DAW THALE produktu, kt贸rym jest zainteresowany i聽uruchomienie linku ukrytego pod polem 鈥瀌o koszyka鈥. Nast臋pie Klient potwierdza gotowo艣膰 do zakupu klikaj膮c w widoku koszyka przycisk 鈥瀌alej鈥, nast臋pnie wskazuje spos贸b odbioru i p艂atno艣ci za zam贸wienie. W celu z艂o偶enia zam贸wienia Klient zobowi膮zany jest dokona膰: a) wyboru zamawianych towar贸w lub us艂ug oraz ich ewentualnej specyfikacji, b) adresu dostawy, c) wyboru sposobu p艂atno艣ci; d) domy艣ln膮 form膮 udokumentowania transakcji jest paragon fiskalny.

 

3. W przypadku niedost臋pno艣ci towar贸w obj臋tych zam贸wieniem i braku mo偶liwo艣ci realizacji zam贸wienia, Sklep Internetowy DAW THALE zawiadomi o tym fakcie Klienta drog膮 mailow膮 lub telefoniczn膮. Klient b臋dzie m贸g艂 zmieni膰 lub anulowa膰 zam贸wienie.

 

4. Konsument przed z艂o偶eniem zam贸wienia jest informowany na stronie Sklepu Internetowego DAW THALE o:

 

 1. g艂贸wnych cechach 艣wiadczenia; z uwzgl臋dnieniem przedmiotu 艣wiadczenia oraz sposobu porozumiewania si臋 ze Sklepem,
 2. danych identyfikuj膮cych sprzedawc臋, w szczeg贸lno艣ci o firmie, organie, kt贸ry zarejestrowa艂 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, a tak偶e numerze, pod kt贸rym zosta艂 zarejestrowany,
 3. adresie przedsi臋biorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu je偶eli s膮 dost臋pne, pod kt贸rymi Konsument mo偶e szybko i efektywnie kontaktowa膰 si臋 z przedsi臋biorc膮,
 4. adresie, pod kt贸rym Konsument mo偶e sk艂ada膰 reklamacje;
  e)艂膮cznej cenie lub wynagrodzeniu za 艣wiadczenie wraz z podatkami, a tak偶e op艂atach za transport, dostarczenie, us艂ugi pocztowe oraz innych kosztach,
 5. sposobie i terminie zap艂aty,
 6. sposobie i terminie spe艂nienia 艣wiadczenia oraz stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji,
 7. sposobie i terminie wykonania prawa odst膮pienia od umowy, a tak偶e linku do wzoru formularza odst膮pienia od umowy,
 8. kosztach zwrotu rzeczy, je偶eli ze wzgl臋du na sw贸j charakter nie mog膮 zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂ane poczt膮,
 9. obowi膮zku dostarczenia rzeczy bez wad.

 

5. Konsument jest zobowi膮zany przed z艂o偶eniem zam贸wienia wyra藕nie potwierdzi膰, 偶e wie, 偶e zam贸wienie poci膮ga za sob膮 obowi膮zek zap艂aty.

 

6. Potwierdzenie, o kt贸rym mowa w ust臋pie 5 powy偶ej nast臋puje poprzez klikni臋cie w ikon臋 „kupuj臋 i p艂ac臋”.

 

7. Po z艂o偶eniu zam贸wienia na podany przez Konsumenta adres poczty elektronicznej zostanie przes艂ana wiadomo艣膰 potwierdzaj膮ca zawarcie umowy na odleg艂o艣膰.

 

搂4 Formy p艂atno艣ci i dostawy

 

1. Na stronie Sklepu Internetowego DAW THALE zamieszczona jest przy ka偶dym oferowanym produkcie cena brutto. Cena jest podawana w聽z艂otych polskich i nie zawiera informacji na temat koszt贸w przesy艂ki.

 

2. Oferta oraz ceny produkt贸w wa偶ne s膮 do wyczerpania zapas贸w lub up艂yni臋cia terminu obowi膮zywania oferty.

 

3. Klient mo偶e zap艂aci膰 za zam贸wienie:

  1. dokonuj膮c przelewu tradycyjnego,
  2. korzystaj膮c z us艂ugi PayU

 

4. Zam贸wienie z DAW THALE jest realizowane za po艣rednictwem firmy kurierskiej.

 

5. Cena za dostaw臋 wynosi 13 z艂. Je偶eli Klient dokona艂 w Sklepie Internetowym zakupu na kwot臋 powy偶ej 200z艂 koszt dostawy ponosi Sprzedawca.

 

搂5 Realizacja zam贸wie艅

 

1. Realizacja zam贸wie艅 odbywa si臋 od poniedzia艂ku do pi膮tku w godzinach od 8 do 18.

 

2. Zam贸wienie realizowane jest w przeci膮gu 3 dni roboczych od momentu zaksi臋gowania wp艂aty. DAW THALE zastrzega sobie prawo do realizacji zam贸wienia w d艂u偶szym ni偶 48 h terminie, o czym Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub mailowo.

 

3. Zam贸wienie zagraniczne jest realizowane w聽terminie od 2 do 14 dni roboczych.

 

4. Zam贸wienia sk艂adane w PLN s膮 realizowane tylko na terenie Polski.

 

搂6 Warunki reklamacji

 

  1. Reklamacje nale偶y sk艂ada膰 poprzez formularz dost臋pny na stronie www.dawthale.pl
   2. Sk艂adaj膮c reklamacj臋 nale偶y dostarczy膰 do Sklepu Internetowego DAW THALE reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wype艂nionym zg艂oszeniem reklamacyjnym, dost臋pnym pod adresem podanym w ust臋pie 1 powy偶ej.
  2. Sklep Internetowy DAW THALE rozpatrzy reklamacj臋 w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu z uwzgl臋dnieniem zapisu w ust臋pie 4 punktu 6 niniejszego Regulaminu.
   4. Sklep Internetowy DAW THALE ma mo偶liwo艣膰 wstrzymania si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci w celu oceny, czy zwracany towar nie zosta艂 uszkodzony i czy nie straci艂 swojej warto艣ci.
   5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzy艣膰 Klienta Sklep Internetowy DAW THALE naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pe艂nowarto艣ciowy lub zwr贸ci warto艣膰 kupionego towaru.

 

6. Wszelkie spory powsta艂e na gruncie Regulaminu lub um贸w sprzeda偶y mog膮 by膰 rozstrzygane w聽drodze mediacji (wi臋cej informacji znajduj臋 si臋 pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platform臋 internetow膮 http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

搂7 Prawo odst膮pienia od umowy przez konsumenta.聽

 

 1. Konsument mo偶e w聽terminie 14 dni odst膮pi膰 od umowy sprzeda偶y bez ponoszenia koszt贸w, z wyj膮tkiem koszt贸w okre艣lonych w聽art. 33,聽art. 34 ust. 2聽i聽art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Bieg terminu do odst膮pienia od umowy rozpoczyna si臋:
  1. 聽dla umowy, w wykonaniu kt贸rej przedsi臋biorca wydaje rzecz, b臋d膮c zobowi膮zany do przeniesienia jej w艂asno艣ci – od obj臋cia rzeczy w聽posiadanie przez konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik, a w聽przypadku umowy, kt贸ra:
   1. 聽obejmuje wiele rzeczy, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach – od obj臋cia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci,
   2. 聽polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od obj臋cia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozosta艂ych um贸w – od dnia zawarcia umowy.
 3. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy, sk艂adaj膮c przedsi臋biorcy o艣wiadczenie o聽odst膮pieniu od umowy. O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r zawarty jest pod adresem www.dawthale.pl
 4. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem.
 5. O艣wiadczenie o odst膮pieniu nale偶y wys艂a膰 listem poleconym na adres okre艣lony w 搂1 ust臋p niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku odst膮pienia od umowy nale偶no艣膰 zostanie przekazana na rachunek bankowy Konsumenta niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w聽terminie do 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.
 7. W przypadku wys艂ania przez DAW THALE niekompletnego albo niezgodnego z聽zam贸wieniem towaru, koszty transportu ponosi Sklep Internetowy DAW THALE.
 8. Zwrot ewentualnej przedp艂aty zostaje uiszczony w przeci膮gu 3 dni od momentu przyj臋cia towaru w Sklepie Internetowym DAW THALE. Zwrot pieni臋dzy za towar odbywa si臋 przelewem na konto Klienta, po potwierdzeniu danych z zam贸wienia.
 9. Sklep Internetowy DAW THALE nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedokonanie zwrotu nale偶no艣ci lub op贸藕nienie terminu zwrotu, je偶eli Klient nie wska偶e numeru konta bankowego, na kt贸re ma nast膮pi膰 wp艂ata lub gdy nie przeka偶e wszystkich danych koniecznych do dokonania wp艂aty. Sklep Internetowy DAW THALE nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niedokonanie zwrotu nale偶no艣ci lub jego op贸藕nienie, je偶eli nast膮pi艂o to z powodu przekazania przez Klienta b艂臋dnych danych osobowych聽 lub b艂臋dnego numeru konta.
 10. Konsument 聽ma obowi膮zek ocenienia stanu towaru i jego zgodno艣ci z zam贸wieniem w聽momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecno艣ci. W聽przypadku uszkodzenia towaru nale偶y w聽obecno艣ci Kuriera sporz膮dzi膰 protok贸艂 reklamacyjny (druk tego protoko艂u zobowi膮zany jest posiada膰 kurier), zawieraj膮cy opis uszkodzenia. Reklamowany towar, nale偶y wraz z faktur膮 sprzeda偶y zwr贸ci膰 Kurierowi. Je偶eli paczka zawiera wi臋cej ni偶 jeden towar, nale偶y zwr贸ci膰 je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedaj膮cy. Kiedy towar znajdzie si臋 ponownie w magazynie DAW THALE zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesy艂ka zostanie wys艂ana na koszt Sprzedaj膮cego.
 11. Konsument, 聽kt贸ry zauwa偶y艂 uszkodzenie przesy艂ki po odje藕dzie kuriera, mo偶e zg艂osi膰 ten聽fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Kurier ma obowi膮zek pojawi膰 si臋 w miejscu dostawy w聽przeci膮gu 7 dni od daty dor臋czenia przesy艂ki w celu spisania protoko艂u uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powsta艂e podczas transportu, nie b臋d膮 rozpatrywane bez poprawnie wype艂nionego protoko艂u szkody z kurierem dostarczaj膮cym przesy艂k臋 oraz bez fabrycznego opakowania i kompletu oryginalnych oznakowa艅 reklamowanego towaru.
 12. Prawo odst膮pienia od umowy nie przys艂uguje Klientowi w odniesieniu do umowy, w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest produkt kosmetyczny dostarczany w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rego po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu.

 

搂8 Polityka prywatno艣ci

 

 1. Klient 聽o艣wiadcza, 偶e jego dane podawane podczas procesu rejestracji s膮 prawdziwe.
 2. Konto Klienta zawiera dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W聽przypadku p贸藕niejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Klient powinien niezw艂ocznie zaktualizowa膰 sw贸j profil.
 3. Klient 聽wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych zawartych formularzu rejestracyjnym w celach zwi膮zanych z realizacj膮 umowy sprzeda偶y. Ka偶de inne wykorzystanie danych osobowych Kupuj膮cego wymaga jego odr臋bnej zgody.
 4. Klient mo偶e w ka偶dej chwili usun膮膰 swoje konto ze sklepu DAW THALE, w tym celu nale偶y napisa膰 maila na adres kontakt@dawthale.pl w temacie wpisuj膮c „usu艅”. Mail z pro艣b膮 o聽usuni臋cie konta musi by膰 wys艂any z adresu podanego podczas rejestracji.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie DAW THALE jest DAW THALLE Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 Sp贸艂ka komandytowa z siedzib膮 przy ul. Marsz. J. Pi艂sudskiego 40/13, 50-033 Wroc艂aw. Ka偶dy zarejestrowany Kupuj膮cy ma zapewnione prawo do wgl膮du do swoich danych osobowych, ich poprawy, uzupe艂niania i usuni臋cia.
 6. Internetowa przegl膮darka stosowana przez Kupuj膮cego mo偶e by膰 wyposa偶ona w opcj臋 przechowywania plik贸w tekstowych (ang. „cookies”), kt贸re serwer zapisuje na dysku urz膮dzenia ko艅cowego u偶ytkownika, dzi臋ki czemu b臋dzie m贸g艂 go „rozpozna膰” przy ponownym po艂膮czeniu. W聽plikach „cookies” znajduj膮 si臋 informacje niezb臋dne do prawid艂owego funkcjonowania serwis贸w internetowych, w szczeg贸lno艣ci tych wymagaj膮cych autoryzacji oraz u艂atwiaj膮ce aktywne korzystanie z wszystkich us艂ug dost臋pnych w ramach serwisu bez konieczno艣ci ka偶dorazowego logowania. Zawarto艣膰 plik贸w 鈥瀋ookies鈥 nie daje mo偶liwo艣ci identyfikacji danego u偶ytkownika. Za pomoc膮 plik贸w 鈥瀋ookies鈥 nie s膮 r贸wnie偶 przetwarzane ani przechowywane dane osobowe, 鈥瀋ookies鈥 w 偶aden spos贸b nie niszcz膮 systemu w komputerze u偶ytkownika ani nie wp艂ywaj膮 na jego spos贸b dzia艂ania, w szczeg贸lno艣ci nie powoduj膮 zmian konfiguracyjnych w urz膮dzeniach ko艅cowych u偶ytkownik贸w ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urz膮dzeniach.
 7. DAW THALE przechowuje pliki cookies na komputerach U偶ytkownik贸w w celu: a)聽utrzymania sesji u偶ytkownika (po zalogowaniu); b) tworzenia statystyk ogl膮dalno艣ci.
 8. 聽Klient mo偶e w ka偶dej chwili wy艂膮czy膰 w swojej przegl膮darce opcje przyjmowania cookies, co jednak mo偶e wp艂yn膮膰 na funkcjonalno艣膰 DAW THALE

 

搂 9 鈥 Informacja o szczeg贸lnych zagro偶eniach zwi膮zanych z korzystaniem z us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮

 

 1. Korzystanie z Witryny i us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 dokonywane jest poprzez sie膰 Internet, co 艂膮czy si臋 z ryzykiem wyst臋puj膮cym przy korzystaniu z tej sieci.
 2. Ryzyka zwi膮zane z korzystaniem z internetu polegaj膮 mi臋dzy innymi na mo偶liwo艣ci wprowadzenia do urz膮dzenia pod艂膮czonego do internetu oprogramowania mog膮cego wyrz膮dza膰 szkody, takie jak min. 鈥瀢irusy鈥, 鈥瀝obaki鈥 i 鈥瀔onie troja艅skie鈥. W zwi膮zku z聽powy偶szym wskazane jest, aby U偶ytkownik posiada艂 aktualne oprogramowanie przeciwdzia艂aj膮ce tego rodzaju zagro偶eniom, takie jak programy antywirusowe oraz programy chroni膮ce urz膮dzenia przed nieautoryzowanym dost臋pem os贸b trzecich (tzw. firewall).
 3. Zagro偶enie stanowi膮 r贸wnie偶 dzia艂ania os贸b trzecich d膮偶膮cych do uzyskania nieuprawnionego dost臋pu do urz膮dze艅 i danych bez wiedzy i wbrew woli U偶ytkownika. Celem zapobie偶enia tego rodzaju dzia艂aniom zaleca si臋 zachowanie w 艣cis艂ej poufno艣ci has艂a umo偶liwiaj膮cego dost臋p do Konta Klienta.

 

搂 10- Prawa autorskie

 

  1. Wszystkie tre艣ci, materia艂y oraz elementy graficzne (logo, zdj臋cia, tre艣ci) umieszczone w tym serwisie s膮 w艂asno艣ci膮 naszej firmy. S膮 chronione prawem autorskim, kt贸re przys艂uguje DAW THALE.
  2. Ca艂o艣膰 prezentowanej strony internetowej stanowi w艂asno艣膰 DAW THALE i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631) z po藕n.zm., tekst jednolity z 2006). 呕adna jej cz臋艣膰 nie mo偶e by膰 rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek spos贸b (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody (poda膰 nazw臋 firmy).
  3. Bez zgody autora (DAW THALE) zabronione jest m.in. powielanie tre艣ci, ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek 艣rodk贸w elektronicznych, zar贸wno w ca艂o艣ci, jak i w cz臋艣ci.
  4. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o kt贸rym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

搂11 Postanowienia ko艅cowe

 

 1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego DAW THALE nie stanowi膮 oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach nie oznacza, 偶e towary s膮 dost臋pne w magazynie Sklepu lub u jego dostawc贸w.
 2. R贸偶nice pomi臋dzy wygl膮dem towaru prezentowanego na stronach sklepu internetowego DAW THALE, a wygl膮dem towaru dostarczonego do Kupuj膮cego, wynikaj膮ce wy艂膮cznie z聽indywidualnych ustawie艅 sprz臋tu komputerowego u偶ytego przez Kupuj膮cego podczas sk艂adania zam贸wienia (np. odcie艅 koloru towaru, proporcje towaru, itp.), nie stanowi膮 podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 3. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego DAW THALE towary i nazwy s膮 u偶ywane wy艂膮cznie w celach identyfikacyjnych i mog膮 by膰 zastrze偶onymi znakami towarowymi odpowiednich w艂a艣cicieli.
 4. Sklep Internetowy DAW THALE nie ponosi odpowiedzialno艣ci za blokowanie przez administrator贸w serwer贸w pocztowych przesy艂ania wiadomo艣ci na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomo艣ci e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze u偶ywanym przez Klienta.
 5. Sklep Internetowy DAW THALE nie ponosi odpowiedzialno艣ci za b艂臋dy w obs艂udze zam贸wienia lub innych dyspozycji Klienta, powsta艂e wskutek przekazania przez Klienta b艂臋dnych danych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maj膮 zastosowanie przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa, a聽zw艂aszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o聽prawach konsumenta.
 7. W艂a艣ciciel sklepu jest producentem (wprowadzaj膮cym do obrotu na teren RP) sprzedawanych przez siebie produkt贸w.
 8. Wszelkie wykorzystywanie zdj臋膰, kopiowanie strony w ca艂o艣ci lub jej element贸w bez pisemnej zgody w艂a艣ciciela sklepu DAW THALE jest zabronione i聽mo偶e rodzi膰 stosowne konsekwencje prawne.
 9. Sklep Internetowy DAW THALE zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodz膮 w 偶ycie w聽terminie wskazanym przez Sklep Internetowy DAW THALE, nie kr贸tszym ni偶 7 dni od daty udost臋pnienia ich na stronie Sklepu Internetowego DAW THALE Zam贸wienia z艂o偶one przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie zmian do niniejszego Regulaminu s膮 realizowane na podstawie zapis贸w obowi膮zuj膮cych w dniu z艂o偶enia zam贸wienia.
 10. 聽Niniejszy Regulamin obowi膮zuje od聽25.01.2017.